PRACOVNÍ SKUPINY

Slouží pro expertní debatu, přípravu stanovisek či plánování aktivit. Aktuálně máme dvě pracovní skupiny: (i) pro legislativu a (ii) krypto assets.

VZDĚLÁVÁNÍ

Česká fintech asociace vznikla za účelem rozvoje odvětví fintech a proto jednou z jejich činnosti je organizování vzdělávacích seminářů, podpora firem formou mentoringu, propojování s investory a partnery nebo pomoc s umístěním v inkubátoru. Pro dosažení těchto cílů asociace spolupracuje se zahraničními inkubátory, VC fondy a inovačními centry v České republice a v zahraničí, například s mAcceleratorem, B Hive nebo Level 39.

ANALÝZY

Otevřeme české banky. Jak zajistit budoucí stabilitu a vysokou míru inovací českého finančního trhu, shrnutí manifestu otevřeného bankovnictví, Česká fintech asociace

Beyond Fintech: A Pragmatic Assessment Of Disruptive Potential In Financial Services , World Economic Forum

Capital Markets Union and the fintech opportunityBruegel: EU think tank

Discussion Paper on financial technologyEuropean Banking Authority 

Summary of contributions to the 'Public Consultation on FinTech'Evropská komise

State Of European FinTech: Current Trends & Prediction 2017 , Innovate Finance

LEGISLATIVA

kon o platebním styku (č. 370/2017 Sb.) a s ním související vyhlášky a přímo použitelné předpisu Evropské unie:

 • Vyhláška č. 1/2018 Sb. o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku. Nabývá účinnosti dnem 13. 1. 2018.
 • Vyhláška č. 454/2017 Sb. o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze. Nabývá účinnosti dnem 13. 1. 2018.
 • Návrh vyhlášky o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, včetně odůvodnění
 • Návrh vyhlášky o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
 • Návrh vyhlášky o hlášení bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
 • Návrh vyhlášky o informacích o bezpečnostních a provozních rizicích v souvislosti s poskytováním platebních služeb, a o podvodech zaznamenaných v oblasti platebního styku (v přípravě)
 • Regulatorní a prováděcí technické normy orgánu EBA:
  • Regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace, Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2018/389, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (PSD2)
  • RTS k notifikacím jednotných pasů platebních institucí a institucí elektronických peněz (passporting notifications); 2017/2055
 • Obecné pokyny orgánu EBA:
  • Kritéria, podle nichž se stanoví minimální peněžní částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo jiné srovnatelné záruky podle čl. 5 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366;  EBA/GL/2017/08 a sdělení ČNB

Vybrané předpisy vztahující se k platebnímu styku naleznete naleznete tady

API a screen scraping

Sdělení z 1. prosince 2017 MF ČR a ČNB k možnosti využívat nové služby nepřímého dání platebního příkazu a informování o platebním účtu. 

AML/ KYC

Zákon č. 253/ 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinnosti stanovených zákonem č. 253/2008

Seznam všech platných předpisů k AML/KYC je dostupný na stránkách FAÚ.

ICO

Prohlášení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) k ICO  a nutnosti splnění příslušných regulatorních požadavků.